جستجو در سایت
جستجو در سایت

کال اوت

مقابله با افزایش قیمت‌ها
توضیحات پیش‌خرید خدمات زیبائی و جوانسازی
این روند جهت مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌های مواد مصرفی پیش‌بینی و اجرا شده است و با هدف تعدیل هزینه‌ها در حوزه خدمات زیبائی و جوانسازی برنامه‌ریزی شده است.